Střechy TONDACH, pokrývači, prodejci a projektanti
Riešenie pre strechu

Zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře:

Uděluji společnosti TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská 722, 753 18 Hranice, IČ: 28525884 (dále jen „Společnost“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, souhlas s užitím svého jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla pro obchodní a marketingové účely, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; souhlas podle tohoto odstavce mohu kdykoliv jakoukoliv formou odvolat.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, uděluji Společnosti souhlas se shromážděním a zpracováním svých osobních údajů a beru na vědomí a souhlasím s následujícími skutečnostmi:

1) Osobní údaje jsou poskytovány v rozsahu:

  • jméno, příjmení,
  • adresa (ulice, č.p./č.e., PSČ, obec)
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa

Společnost neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2) Osobní údaje jsou poskytovány pro účely usnadnění a zrychlení případného reklamačního řízení a dále pro obchodní a marketingové účely, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení, poskytování slev a obchodních výhod, odborné a technické poradenství a na dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu zpracování, t.j. nejdéle na dobu 33 let.

3) Údaje poskytnuté Společnosti budou uchovávány a zabezpečovány způsobem podrobně specifikovaným v interním předpisu Společnosti, jehož text je na vyžádání veřejně přístupný.

4) V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími předpisy mám zejména právo:

  • kdykoli požádat o informace související se zpracováním mých osobních údajů
  • v případě, že Společnost provádí zpracování mých osobních údajů, jež je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou údaje s ohledem na účel zpracování nepřesné, žádat, aby závadný stav byl Společností odstraněn, a to především blokováním, opravou, doplněním či likvidací mých osobních údajů
  • odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a žádat jejich výmaz z databáze Společnosti, přičemž odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti

Uvedená práva je nutno uplatnit písemnou formou na adresu sídla Společnosti.

5) Společnost nepředává osobní údaje klientů třetí straně. Výjimku tvoří případy, kdy je Společnost ze zákona povinna tyto údaje poskytnout nebo kdy jde o poskytnutí údajů spolupracující osobě, která na základě smluvního ujednání se Společností garantuje stejný rozsah ochrany osobních údajů jako Společnosti (např. správce webu, reklamní agentura).

6) Podrobnosti týkající se ochrany osobních údajů klientů ze strany Společnosti stanoví interní předpis Společnosti.

7) Osobní údaje poskytuji dobrovolně. V případě mého nesouhlasu se sdělením vymezených osobních údajů nebo odvolání tohoto souhlasu beru na vědomí, že mi ze strany Společnosti nemohou být poskytnuty služby, za jejichž účelem má být souhlas poskytnut.Zpráva